Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky platí pro zprostředkování prodeje na doméně www.vsechnozciny.cz. Provozovatel domény je DOVÁŽÍME LEVNĚ s. r. o., IČ 05451540, Tylova 473/27, 30100  Jižní Předměstí - Plzeň (dále jen „Provozovatel webu“).

 

OBCHODNÍ  PODMÍNKY

 

Právnické osoby podnikající

Pro prodej zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, smlouva uzavřená distančním způsobem

 

1.Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), právnické osoby DOVÁŽÍME LEVNĚ s. r. o. podnikající, s identifikačním číslem: 05451540 adresou sídla Tylova 473/27, 30100  Jižní Předměstí - Plzeň  telefonním číslem 720452555 adresou pro doručování elektronické pošty projectmanager@pomahamerust.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti nebo na základě sjednané smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, tedy smlouva uzavřená distančním způsobem mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou  prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2.Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, ale nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své ekonomické činnosti.

1.3.Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího, která zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, smlouva nevznikne.

1.4.Kupní smlouva při takto prováděném způsobu nákupu se uzavírá v českém jazyce okamžikem odeslání objednávky a bankovním převodem požadované finanční částky ze strany kupujícího na účet prodávajícího. Prodávající toto obdržení kupujícímu potvrdí neprodleně elektronickou poštou.

Ze strany obchodníka nastává povinnost zboží dodat. Pokud je zboží již vyprodáno, neprodleně informuje zákazníka prostřednictvím komunikace na dálku.

1.5.Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

1.6.Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám.

2.Cena zboží a platební podmínky

2.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit před dodáním zboží na číslo účtu

2101076759/2010 vedeného u Fio banka a.s.

3.Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

3.1.Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od smlouvy.

3.2.V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

3.3.Prodávající při odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, tedy bezhotovostně.

3.4.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

3.5.Pro účely odstoupení od smlouvy kupující musí informovat formou jednostranného právního jednání prodejce písemně, prostřednictvím e-mailu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je potřeba odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

4.Dodání zboží

 

4.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající.

4.2.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.3. Předpokládaná doba dodání od oznámení odeslání je 15-40 dní. Tuto dobu nemůže poskytovatel webu garantovat, protože její ovlivnění není v jeho moci, jedná se pouze o orientační údaj (myšleno v pracovních dnech), jehož dodržení nemůže být v žádném případě po poskytovateli služby vymáháno. Tato lhůta se může prodloužit v období Vánoc či svátků. Objednávejte pouze s dodatečným předstihem! Zboží je zasíláno od dodavatelů přímo z Asie. Doba není garantována.

4.4. Různé druhy zboží jsou objednávány od jiných dodavatelů a každý druh je zasílán samostatně. Více druhů zboží nebo větší množství zboží je dodáváno ve více zásilkách s odlišnou dobou dodání.

4.5. Veškeré náklady na poštovné a balné nese provozovatel webu. Veškeré zboží na www.vsechnozciny.cz je s poštovným zdarma.

 

5.Odpovědnost za vady

 

5.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

5.2.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího.

 

6.Ochrana osobních údajů

6.1.Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o obchodních sdělení prodávajícímu.

6.3.Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

6.4.Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7.Možná rizika související s poskytovanou službou a zbožím

7.4. Podrobnější informace o rizikách zboží:

7.4.1. zboží je odesíláno bez originální krabice (pokud není uvedeno jinak) v sáčku

7.4.2. fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat zboží. Může být také zkresleno i nastavením monitoru.

7.4.3. zboží je dodáváno bez baterií, pokud přímo u zboží není uvedeno jinak

7.4.4. upozorňujeme, že některé zboží obsahuje malé části, které jsou pro menší děti nebezpečné

 

8.Ostatní ustanovení

8.1.Kupující, který je spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.2.Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.3.Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europe.eu/consumers/odr/.

8.4.Kupující se může obrátit o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz.

8.5.Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, za předpokladu, že je kupující neodmítne.

8.6.Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

8.7.V případě rozhodného práva se vzájemné spory budou řešit na základě českého práva.

8.8.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Přemyslova 3, Plzeň, 301 00, adresa elektronické pošty vsechnozciny@email.cz telefon 720452555

8.9.Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.VZOR NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

top